STATUT

Statut Fundacji Otwarty Plan

1. Nazwa, siedziba i majątek

1.1. Nazwa Fundacji brzmi: Fundacja Otwarty Plan.
1.2. Fundacja została ustanowiona przez Fundatorów aktem notarialnym sporządzonym przez Kancelarię Notarialną Tomasz Porębski, w Krakowie przy ul. Św. Tomasza 9/3, dnia 23.01.2014, Rep. A NR 294/2014.
1.3. Fundacja prowadzi działalność statutową na terenie całej Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami, a siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.
1.4. Fundacja może posiadać oddziały zamiejscowe.
1.5. Majątek Fundacji stanowią składniki wskazane w oświadczeniu fundatorów o ustanowieniu Fundacji, a także środki, ruchomości i nieruchomości nabyte przez Fundację w toku działania.

2. Cele, zasady, formy i zakres działalności

2.1. Podstawowym celem Fundacji jest wspieranie, promowanie oraz inicjowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz budowanie społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności:
(a) działanie na rzecz ochrony środowiska i ekologii,
(b) działanie na rzecz wpierania i promowania zrównoważonego rozwoju, w tym m. in. odpowiedzialnej konsumpcji, zielonej gospodarki, zrównoważonego rolnictwa i zrównoważonego transportu,
(c) prowadzenie i wspieranie różnych form edukacji ekologicznej i globalnej,
(d) działanie na rzecz upowszechnienia oraz ochrony praw i interesów konsumentów,
(e) działanie na rzecz zmian w przestrzeni publicznej,
(f) działanie na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego,
(g) działanie na rzecz wdrażania i promocji odnawialnych źródeł energii,
(h) działanie na rzecz współpracy międzynarodowej,
(i) działanie na rzecz tworzenia płaszczyzny do wymiany informacji i doświadczeń w ramach ruchu ekologicznego,
(j) działanie na rzecz promocji i wsparcia wolontariatu,
(k) działanie na rzecz ochrony zdrowia, w tym przez prowadzenie edukacji prozdrowotnej,
(l) działanie na rzecz pełnego produktywnego zatrudnienia i aktywizacji zawodowej,
(m) działanie na rzecz promocji i wsparcia ekonomii społecznej,
(n) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
(o) działanie na rzecz upowszechniania dostępu do kultury i sztuki,
(p) działanie na rzecz upowszechniania sportu i rekreacji,
(r) działanie na rzecz wyrównywania szans obszarów wiejskich.
2.2. Formami działalności Fundacji w ramach realizacji jej celów mogą być:
(a) szkolenia, kursy, warsztaty i spotkania dyskusyjne,
(b) konferencje, seminaria, debaty i sympozja,
(c) strony internetowe,
(d) szkoły i placówki oraz pozaszkolne formy edukacji,
(e) działalność wydawnicza, informacyjna, w tym opracowywanie materiałów edukacyjnych, również w wersji elektronicznej,
(f) produkcja filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
(g) działalność naukowo-badawcza,
(h) przeprowadzanie oraz sporządzanie audytów, analiz i raportów,
(i) organizowanie wystaw, przedstawień, pokazów, koncertów,
(j) ustanawianie i przyznawanie nagród, tytułów honorowych, certyfikatów, stypendiów,
(k) inicjowanie postępowań lub przystępowanie do postępowań toczących się przed organami sprawującymi wymiar sprawiedliwości, lub organami administracji publicznej w charakterze organizacji społecznej, w sposób i na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa,
(l) współpraca z organami państwowymi, organizacjami pozarządowymi, instytucjami, osobami prawnymi lub fizycznymi; współpraca ta może mieć charakter współdziałania lub wsparcia organizacyjnego, informacyjnego, finansowego, rzeczowego lub inny,
(m) rzecznictwo, organizowanie konsultacji społecznych, petycji, interwencji do instytucji publicznych.
2.3. Zakres statutowej nieodpłatnej działalności pożytku publicznego obejmuje działania z par. 2 ust. 2.2 lit. a-m, zaś zakres odpłatnej, statutowej działalności pożytku publicznego obejmuje działania z par. ust. 2.2 lit. a-m.
2.4. Fundacja kieruje się w swojej działalności otwartością na współpracę z innymi podmiotami, w tym organizacjami pozarządowymi i instytucjami publicznymi. Fundacja może przystępować jak i zakładać inne zrzeszenia lub organizacje, polskie lub zagraniczne.
2.5. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.
2.6. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw środowiska.

3. Majątek, dochody i gospodarka finansowa Fundacji

3.1. Majątek Fundacji stanowią:
a) fundusz założycielski w kwocie 1000 PLN (słownie: tysiąc złotych), na który składają się świadczenia pieniężne Fundatorów w częściach równych,
b) środki finansowe, nieruchomości i ruchomości i inne prawa majątkowe, nabyte przez Fundację w toku jej działania poprzez:
– dotacje, subwencje, granty,
– darowizny, spadki i zapisy,
– dochody z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych, przekazanych fundacji odpłatnie bądź nieodpłatnie, oraz odsetek od zgromadzonych środków finansowych,
– odpłatną działalność pożytku publicznego,
– zbiórki publiczne i loterie fantowe,
– nawiązki i świadczenia pieniężne zasądzonych na rzecz Fundacji przez sąd.
3.2. Zabronione w Fundacji jest:
a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej Fundatorów, członków/członkiń organów lub pracowników/pracowniczek oraz osób, z którymi Fundatorzy, członkowie/członkinie organów oraz pracownicy/pracowniczki pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani/związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywanie majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków/członkiń organów lub pracowników/pracowniczek oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywanie majątku na rzecz Fundatorów, członków/członkiń organów lub pracowników/pracowniczek oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
d) zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundatorzy lub uczestniczą członkowie/członkinie organów Fundacji lub pracownicy/pracowniczki oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

4. Organy

4.1. Organami Fundacji są:
a) Zarząd
4.2. Skład Zarządu stanowią członkowie Zarządu w liczbie od jeden do trzech.
4.3. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
4.4. W trakcie trwania kadencji mandat członka Zarządu wygasa na skutek:
a) pisemnego zrzeczenia się,
b) śmierci,
c) uchwały odwołującej członka Zarządu, podjętej jednomyślnie przez wszystkich pozostałych członków Zarządu.
4.5. Osoba sprawująca mandat członka Zarządu może być pracownikiem lub współpracownikiem Fundacji, jeśli zakres świadczonych odpłatnie usług lub pracy nie wkracza w oczywisty sposób w zakres funkcji członka Zarządu.
4.6. Pierwszy skład Zarządu powołują Fundatorzy w akcie założycielskim Fundacji. Kolejne składy powoływane są przez Zarząd w formie uchwały.
4.7. Zarząd realizuje cele statutowe Fundacji, kieruje jej działalnością, prowadzi jej sprawy i reprezentuje Fundację na zewnątrz. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) wyznaczanie głównych kierunków działania Fundacji,
b) uchwalanie i zatwierdzanie programów, planów i projektów działań,
c) uchwalanie planów finansowych Fundacji,
d) prowadzenie i kierowanie bieżącymi sprawami i działalnością Fundacji,
e) sprawowanie zarządu nad majątkiem i prowadzenie gospodarki finansowej Fundacji zgodnie ze Statutem i regulaminem finansowym Fundacji,
f) pozyskiwanie środków na działalność Fundacji,
g) sporządzanie okresowych sprawozdań z działalności Fundacji i ich zatwierdzanie,
h) uchwalanie regulaminów,
i) uchwalanie zmian w Statucie,
j) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
k) nawiązywanie stosunku prawnego z pracownikami Fundacji i ustalanie zasad i wysokości wynagrodzeń oraz zwrotu kosztów i innych gratyfikacji dla pracowników Fundacji,
l) podejmowanie decyzji o przystąpieniu lub wystąpieniu Fundacji do lub z zrzeszeń lub innych organizacji,
m) podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji i przeznaczeniu pozostałego majątku,
n) dopełnianie obowiązków Fundacji wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
o) realizowanie podjętych uchwał i postanowień Statutu Fundacji.
4.8. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
4.9. Posiedzenie Zarządu może zwołać każdy członek Zarządu. Musi powiadomić o tym pozostałych członków Zarządu ze stosownym wyprzedzeniem (nie później niż 7 dni przed terminem posiedzenia) umożliwiającym udział, przy użyciu co najmniej dwóch środków komunikacji indywidualnej.
4.10. Uchwały Zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów, oddanych w obecności nie mniej niż połowy członków Zarządu, o ile postanowienia Statutu nie stanowią inaczej. Każdy członek Zarządu ma jeden głos.
4.11. Członkowie Zarządu, na początku każdego posiedzenia, mogą wybrać spośród siebie przewodniczącego posiedzenia Zarządu. Przewodniczący posiedzenia przewodniczy mu i przeprowadza głosowania.
4.12. Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz oraz czynności w ramach prowadzenia spraw Fundacji może wykonywać każdy członek Zarządu samodzielnie z zastrzeżeniem ust. 4.13.
4.13. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Fundacji upoważniony jest każdy członek Zarządu jednoosobowo z zastrzeżeniem ust. 4.14.
4.14. W sprawach zaciągania zobowiązań majątkowych powyżej kwoty 1000 PLN (słownie: tysiąc złotych) oraz udzielania pełnomocnictw wymagane jest współdziałanie co najmniej dwóch członków Zarządu.

5. Zmiana Statutu

5.1. Zmiana w Statucie może dotyczyć każdego postanowienia Statutu, w tym również celów Fundacji.
5.2. Zmiany Statutu dokonuje Zarząd uchwałą, podejmowaną jednomyślnie przez ponad połowę składu Zarządu.

6. Postanowienia końcowe i przejściowe

6.1. Fundacja może ustanawiać i przyznawać odznaki, medale, tytuły honorowe, nagrody
i inne wyróżnienia osobom fizycznym, osobom prawnym, środowiskom, organizacjom, instytucjom i innym podmiotom zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.
6.2. Wyróżnienia, zasady oraz tryb ich przyznawania określa Zarząd.
6.3. O likwidacji Fundacji decyduje Zarząd, w uchwale podjętej jednomyślnie, przez cały skład Zarządu.
6.4. Likwidatorem Fundacji jest Zarząd.
6.5. Zarząd w drodze uchwały oznacza organizację lub organizacje, o celach zbieżnych lub podobnych do Fundacji, którym przekaże środki majątkowe pozostałe po przeprowadzeniu likwidacji Fundacji, po wcześniejszym zaspokojeniu wszystkich wierzytelności.
6.6. W wypadku osiągnięcia przez Fundację przychodu 1 000 000 PLN (słownie: milion złotych) powołana zostanie Rada Fundatorów poprzez odpowiednią zmianę Statutu.
6.7. Tekst jednolity Statutu sporządzono w Krakowie, dnia 23 stycznia 2014 r.

Skip to content