W roku 2017 Fundacja została przyjęta do Grupy Zagranica. Grupa Zagranica jest federacją polskich organizacji pozarządowych zaangażowanych w międzynarodową współpracę rozwojową, wspieranie demokracji, pomoc humanitarną i edukację globalną. Do Grupy Zagranica należą obecnie 57 organizacje – zróżnicowane zarówno pod względem wielkości, jak i profilu i obszaru działań.

Grupa Zagranica zajmuje się monitorowaniem polskiej współpracy rozwojowej, tym samym wnosząc wkład w usprawnienie systemu polskiej pomocy. Jako reprezentant znaczącej liczby organizacji pozarządowych działających na tym polu, staramy się pełnić rolę doradczą i opiniotwórczą, postulując zwiększenie wielkości i jakości polskiej pomocy rozwojowej oraz zwiększenie realnego udziału społeczeństwa obywatelskiego w programowaniu i wdrażaniu polityk w tym obszarze.

Strona internetowa: zagranica.org.pl
Facebook Grupy Zagranica: facebook.com/grupazagranica