W 2014 roku Fundacja przystąpiła do Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska w Krakowie. Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska to grupa organizacji pozarządowych, których celem działania jest ekologia i ochrona środowiska. Komisja została założona w 2012 roku. W składzie Komisji oprócz 20 organizacji (stan na kwiecień 2021 roku) wchodzi też Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa.

W obszarze tematów podejmowanych w pracach Komisji znajduje się przede wszystkim planowanie przestrzenne, ochrona zasobów przyrodniczych, edukacja ekologiczna i klimatyczna, podejmowanie inicjatyw zmierzających do prawnej ochrony terenów przyrodniczych, czy konsultacje społeczne aktów prawa, strategii czy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Strona internetowa działań podejmowanych przez Komisję: bip.krakow.pl/KDO ds. Srodowiska
Grupa na Facebooku: facebook.com/groups/420321421364606