W 2018 roku Zarząd Fundacji Otwarty Plan podpisał się pod Kartą Etyczną Pozarządowych Organizacji Ekologicznych, zgadzając się tym samym z jej założeniami. Głównym celem, dla którego powstała Karta Etyczna – jest promowanie przejrzystości i jawności działania organizacji ekologicznych.

Więcej informacji, jak i listę sygnatariuszy Karty Etycznej można znaleźć na stronach Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć.

Karta Etyczna Pozarządowych Organizacji Ekologicznych

Sygnatariusze Karty to organizacje ekologiczne działające na rzecz:

 • wysokiej jakości życia w czystym środowisku,
 • zachowania skarbów przyrody,
 • zapewnienia przestrzegania praw ludzi i zwierząt,
 • zaangażowania obywateli w działania na rzecz ochrony środowiska.

Uznając znaczenie istotnej roli, jaką organizacje ekologiczne odgrywają w ochronie środowiska, chcemy dążyć do pełnej przejrzystości funkcjonowania, jawności decyzji, a także wiarygodności naszych działań. Dlatego deklarujemy przestrzeganie poniższych zasad.

Jawność

Działalność każdej organizacji powinna być jawna dla wszystkich zainteresowanych. Dlatego zobowiązujemy się do:

 • rozpowszechniania informacji o działaniach realizowanych przez organizację,
 • upublicznianiu rocznych raportów merytorycznych i finansowych,
 • informowaniu o dofinansowaniu udzielanym ze środków publicznych oraz przez biznes na stronie internetowej organizacji.

Rzetelność

Osiągnięcie celów przyjętych przez organizację wymaga konsekwentnego i kompetentnego działania. Dlatego zobowiązujemy się do:

 • podejmowania zadań na miarę kompetencji i możliwości organizacji,
 • wywiązywania się z umów i zobowiązań,
 • troski o wysoką jakość realizowanych działań.

Uczestnictwo w postępowaniach administracyjnych – uczciwość i praworządność

Celem uczestniczenia organizacji w postępowaniach administracyjnych powinno być:

 • zapewnienie przestrzegania prawa,
 • zagwarantowanie udziału społecznego w procesie podejmowania decyzji,
 • pełna jawność procedur decyzyjnych,
 • przeciwdziałanie korupcji,
 • zapewnienie przestrzegania zasad ekorozwoju przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

Uczestnicząc w postępowaniach administracyjnych zobowiązujemy się do:

 • kierowania się względami merytorycznymi,
 • nie zawierania porozumień z inwestorem lub organem administracji, w związku z prowadzonym postępowaniem, w wyniku którego organizacja, osoby odpowiedzialne w niej za podejmowanie decyzji lub podmioty z nią związane mogłyby uzyskać jakiekolwiek korzyści finansowe lub materialne,
 • zapewnienia pełnej jawności wszystkich ustaleń dotyczących prowadzonego postępowania,
 • poddania się obowiązującym procedurom wyjaśniającym i kontrolnym.

Współpraca z biznesem – konsekwencja i wiarygodność

Współpraca organizacji pozarządowych i biznesu może wnosić nową jakość w działalność dla ochrony środowiska oraz przyjmować różne formy, których istotą jest równoprawność partnerów.

Współdziałanie może obejmować zarówno wsparcie organizacji przez biznes, jak i biznesu przez organizacje. Może ono dotyczyć zarówno wsparcia finansowego i materialnego, jak i współpracy merytorycznej, jak na przykład: upowszechnianie dobrych praktyk środowiskowych wdrażanych przez firmy, czy też udział we wspólnych działaniach rzeczniczych i edukacyjnych służących celom ochrony środowiska.

Jednak szczególnie istotne jest, aby wzajemna współpraca była zgodna z misją organizacji ekologicznych oraz zapewniała zachowanie ich niezależności, bezstronności i wiarygodności.

Dlatego też zobowiązujemy się:

 • nie współpracować z firmami, których działalność stoi w bezpośredniej sprzeczności z ochroną środowiska lub też łamie zasady etyczne tj. w szczególności nie przestrzegającymi praw człowieka, przyczyniającymi się do powstawania nierówności społecznych (biedy i ubóstwa), przyczyniającymi się do wielkoskalowych zniszczeń przyrody i środowiska (nie tylko lokalnie, ale także w wymiarze zewnętrznym – w krajach rozwijających się), nie respektującymi zwyczajów lokalnych i prawa miejscowego, utrudniającymi dostęp do informacji na temat wpływu ich działalności na środowisko;
 • nie współpracować z firmami, które mogłyby doprowadzić do konfliktu interesów oraz obniżyć niezależność bądź bezstronność organizacji;
 • korzystać ze wsparcia finansowego lub materialnego biznesu wyłącznie w przypadku firm, które przyjmując odpowiedzialność za wpływ swojej działalności na środowisko, dążą do obniżenia negatywnego oddziaływania swojej działalności na środowisko oraz dbają o wysokie standardy w zakresie ochrony środowiska, nie są odpowiedzialne za ciężkie i poważne przypadki niszczenia środowiska, wspierają rozwój eko-innowacji;
 • wykorzystywać przy finansowaniu tylko środki, które uzyskano z poszanowaniem demokracji, prawa i norm etycznych.

Funkcjonowanie Karty Etycznej określa Regulamin Karty, stanowiący załącznik do niej.