intrukcja

Zacznijmy podróż

Czyste powietrze
w inteligentnym mieście

Poprawa jakości powietrza w Krakowie to jedno z największych wyzwań,
przed jakim stoją obecnie władze miasta i my – mieszkańcy. Kraków zajmuje
niechlubne 3 miejsce na liście najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie.

Zmieńmy to! Jeśli chcemy oddychać świeżym powietrzem, potrzebne
są zdecydowane działania obejmujące cały wachlarz możliwych rozwiązań.
Stawką w grze jest nasze zdrowie i dobre samopoczucie.

Działania poprawiające jakość powietrza wpisują się w realizację idei inteligentnego miasta – smart city, czyli miasta, które rozwija się w sposób zrównoważony
z uwzględnieniem ochrony środowiska i wzrostu jakości życia mieszkańców.

Dowiedz się, jak możesz chronić powietrze
i współtworzyć inteligentne miasto.
Wybierz się na wycieczkę po Krakowie!

Do sterowania używaj klawiatury i myszki

Co wdychamy?

Pyły zawieszone przedostają się do organizmu poprzez drogi oddechowe lub skażoną żywność. Wdychając krakowskie powietrze, mieszkańcy przyjmują ilość benzo(a)pirenu odpowiadającą wypaleniu 2500 papierosów rocznie*.
* Za: Krakowski Alarm Smogowy

Smog


to silne nasycenie powietrza szkodliwymi substancjami. Przyczyną ich zagęszczenia
jest jednoczesne wystąpienie
dużej emisji zanieczyszczeń
i niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Najbardziej szkodliwymi
składnikami smogu są:


dwutlenek siarki i jego pochodne, tlenek węgla i sadza,
benzo(a)piren oraz pyły zawieszone.

W Krakowie normy stężenia benzo(a)pirenu (C20H12)
i pyłów (PM10 i PM2,5) przekroczone są kilkukrotnie
przez większość dni w roku.

Smog typu londyńskiego

Może powstawać w okresie jesienno-zimowym:
przy temperaturze powietrza od -3°C do 5°C,
bezwietrznej pogodzie i wilgotności
powietrza powyżej 80%.

Smog typu Los Angeles

Może powstawać w miesiącach letnich:
przy temperaturze powietrza od 24°C do 35°C,
wietrze o prędkości poniżej 2 m/s
i wilgotności względnej poniżej 70%.

Spaliny lotnicze


Roczna emisja CO2 przez przemysł
lotniczy wynosi tyle, ile emituje go średniej wielkości uprzemysłowiony kraj.

Źródło smogu w zimie


Największym źródłem smogu w Krakowie jest niska emisja. To dym powstający
w wyniku spalania paliw stałych w celu ogrzania domów i mieszkań. Najgroźniejsze jest spalanie drewna, niskiej jakości węgla oraz śmieci w starych piecach.

Źródło smogu w lecie


Powstaje w słoneczne dni przy dużym ruchu ulicznym i przybiera postać brunatnej mgły. Substancje powstałe ze spalania paliw ulegają przekształceniu pod wpływem energii słonecznej. Ważniejszymi szkodliwymi składnikami tego typu smogu są tlenki azotu, tlenek węgla, węglowodory oraz ozon.

Skutki smogu

U mieszkańców obserwuje się wzrost zachorowalności na nowotwory złośliwe, chorobę niedokrwienną serca, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP), zakrzepicę żył, astmę, alergię i nadciśnienie tętnicze. Szczególnie zagrożone są dzieci i osoby starsze.

Korki

Kraków jest najbardziej zakor-
kowanym miastem w Polsce. Nowe ulice niekoniecznie pro-
wadzą do skrócenia przecięt-
nego czasu jazdy po mieście (paradoks Braessa), a ich posze-
rzanie do zwiększenia przepu-
stowości. Okazuje się, że zwę-
żanie ulic przynosi poprawę uspokajając ruch, poprawiając bezpieczeństwo i zmieniając nawyki komunikacyjne.

Zieleń miejska

Tereny zielone pochłaniają CO2, są fabrykami tlenu
i nawilżają powietrze. Zieleń w mieście to nie tylko parki, skwery, planty, ale także zielone dachy, balkony, ściany budynków, a nawet ukwiecone parapety.

Parkuj i jedź!

Parkingi przeznaczone
dla kierowców dojeżdża-
jących z przedmieść.
Po zaparkowaniu auta możesz się wygodnie przesiąść do komunikacji miejskiej.
Dzięki temu zmniejszą się
korki w mieście.

Zrównoważony transport


To ograniczanie użycia środków transportu szkodliwych dla środowiska. Rozwiązaniem jest korzystanie z rowerów oraz transportu publicznego - autobusów i tramwajów, które przewożą więcej pasażerów przy mniejszej emisji zanieczyszczeń.

Odnawialne źródła energii (OZE)


Inwestowanie w rozwój takiej energetyki to kierunek przyszłości – ropy, węgla i gazu jest coraz mniej, a zużycie energii w miastach rośnie. Możemy instalować baterie i kolektory słoneczne, pompy ciepła, przydomowe elektrownie wiatrowe, ocieplać budynki oraz wybierać energooszczędne rozwiązania.

Inteligentne miasto - smart city


Inteligentne miasto jest przyjazne dla ludzi i przyrody. Możemy je tworzyć poprzez poprawę jakości powietrza, rozwijanie zrównoważonego transportu, ochronę obszarów zielonych oraz inwestowanie
w odnawialne źródła energii (OZE). W takim mieście nowoczesne technologie działają dla poprawy jakości życia, a mieszkańcy mają decydujący wpływ na jego rozwój.

Urząd Miasta
Krakowa

Mieszkańcy Krakowa mogą starać się o dotację na wymianę systemu ogrzewania na ekologiczne oraz o dopłaty do kosztów ogrzewania.
W tym celu przygotowany został miejski Program Ograniczania Niskiej Emisji.

Rower

Rower to najbardziej niezawodny i przyjazny dla środowiska środek transportu. 10 rowerów zajmuje miejsce 1 samochodu.

Ruchy społeczne

Miasto należy do nas - mieszkańców. Możemy mieć wpływ na jego rozwój i współtworzyć najlepsze rozwiązania. W Krakowie powstało wiele ruchów społecznych, które chcą poprawić jakość życia
i przyrody w mieście, np. Krakowski Alarm Smogowy
i Kolektyw Modraszek.

Drzewo


absorbuje odpowiednio 1 tonę CO2 na każdy m3 przyrostu i wytwarza przy tym 727 kg życiodajnego tlenu.

Chronione tereny zielone


Mieszkając w zielonym mieście, jesteśmy szczęśliwi i dłużej cieszymy się życiem. Zachowanie wszystkich form zieleni i krajobrazu, w tym tak cennych przyrodniczo jak Zakrzówek, oraz odpowiednie ich utrzymanie i udostępnianie ma ogromne znaczenie dla poprawy jakości powietrza. Takie tereny są także ostoją dla licznych gatunków roślin i zwierząt.

Zatruj się czystym powietrzem w Krakowie!

 • Wymień ogrzewanie na bardziej ekologiczne - skorzystaj z dotacji!
 • Monitoruj jakość powietrza - gdy normy są przekroczone, ogranicz przebywanie na zewnątrz.
 • Krótkie odległości pokonuj pieszo lub rowerem.
 • Ogranicz jazdę samochodem i korzystaj z komunikacji publicznej.
 • Korzystaj z parkingów "Parkuj i jedź".
 • Wprowadzaj i promuj odnawialne źródła energii w swoim środowisku.
 • Dbaj o zieleń w mieście.
 • Załóż ogród na balkonie lub dachu.
 • Włącz się w działania inicjatyw na rzecz poprawy jakości powietrza.
 • Dokonaj termomodernizacji i zadbaj o efektywność energetyczną Twojego domu.
 • Masz pomysł na eko-rozwiązania? Zgłoś projekt do budżetu obywatelskiego.

Ogrzewanie

Ogrzewanie gazowe i z miejskiej sieci ciepłowniczej (MPEC) to obecnie najlepsza alternatywa, by zmniejszyć smog podczas sezonu grzewczego.