O nas

Fundacja Otwarty Plan jest organizacją pozarządową. Naszym celem jest działanie na rzecz ochrony środowiska, edukacji ekologicznej, zielonej gospodarki, zmian w przestrzeni publicznej, zrównoważonego transportu, lokalnej konsumpcji żywności oraz odnawialnych źródeł energii. Współpracujemy z wieloma organizacjami oraz ruchami społecznymi, które budują i wspierają społeczeństwo obywatelskie w Polsce.

W obszarze naszych szczególnych zainteresowań jest promowanie i rozwijanie idei inteligentnego miasta (smart city), które rozumiane jest przez nas jako miasto przyjazne ludziom i przyrodzie. Na miasto patrzymy jak na organizm, w którym poszczególne elementy (technologia, przestrzeń publiczna, przyroda) muszą pozostawać w równowadze, by mieszkańcy mogli żyć w czystym środowisku, rozwijać się oraz realizować swoje plany i marzenia.

Fundację założyliśmy w lutym 2014 r. Wcześniej przez wiele lat współpracowaliśmy ze sobą przy realizacji licznych kampanii społecznych i projektów. Od kilku lat osoby z naszego zespołu prowadzą serwis internetowy I bike Kraków oraz są aktywnie zaangażowane w Krakowski Dialog Cykliczny, którego efektem jest Kontrakt 100 rozwiązań, opracowany pod względem technicznym przez Marcina z naszego zespołu.

Dlaczego Otwarty Plan?

Często wychodzimy z założenia, że nie mamy wpływu na sytuację polityczną, społeczną i gospodarczą w naszym mieście i regionie, a co dopiero w państwie. W sumie nic dziwnego – widzimy, jak podejmowane są decyzje, które wpływają na jakość naszego życia – daleko od nas samych, naszych potrzeb i aspiracji.

Gdyby jednak wziąć sprawy w swoje ręce i coś zmienić? W końcu żyjemy w demokratycznym kraju, w którym mamy prawo głosu i wolności obywatelskich, w którym codziennie decydujemy, gdzie wydajemy nasze pieniądze, i w którym przynależymy do różnych społeczności. Już to sprawia, że możemy mieć realny wpływ na bliższą i dalszą rzeczywistość, w jakiej żyjemy.

Zaangażowanie w sprawy, które nas dotyczą, to warunek zmiany. Największe z nich dokonują się od podstaw – od wyrazu sprzeciwu, przeorganizowania schematów myślenia, zachęcenia innych do działania, wykorzystania zasobów, jakie mamy i wspólnego PLANU! Dodajmy do tego większą szczyptę pozytywnego myślenia oraz poczucia humoru i do dzieła!

Działając w Fundacji OTWARTY PLAN, chcemy inspirować siebie i innych do wspólnej pracy, by poprawiać jakość życia (mojego, Twojego, naszego), tam gdzie mieszkamy i pracujemy. Aby miasta były dla ludzi i przyrody, byśmy uczestniczyli w kształtowaniu przestrzeni publicznej, sami decydowali, o tym co jemy, od kogo co kupujemy, jak pozyskujemy energię, oraz wpływali na prawo, które o nas decyduje. PLAN jest OTWARTY. Każdy może znaleźć w nim swoje miejsce!

Sprawozdania

Sprawozdanie finansowe z działalości Fundacji Otwarty Plan za rok 2014. [Sprawozdanie_finansowe_2014]

Sprawozdanie merytoryczne z działalości Fundacji Otwarty Plan za rok 2014. [Sprawozdanie_merytoryczne_2014]

Sprawozdanie finansowe z działalości Fundacji Otwarty Plan za rok 2015. [Sprawozdanie_finansowe_2015]

Sprawozdanie merytoryczne z działalości Fundacji Otwarty Plan za rok 2015. [Sprawozdanie_merytoryczne_2015]

Sprawozdanie finansowe z działalości Fundacji Otwarty Plan za rok 2016. [Sprawozdanie_finansowe_2016]

Sprawozdanie merytoryczne z działalości Fundacji Otwarty Plan za rok 2016. [Sprawozdanie_merytoryczne_2016]

Sprawozdanie finansowe z działalności Fundacji Otwarty Plan za rok 2017. [Sprawozdanie_finansowe_2017]

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Otwarty Plan za rok 2017. [Sprawozdanie_merytoryczne_2017]

Zespół

gosia-malochleb

Małgorzata Małochleb

Specjalizuje się w bezpośredniej edukacji ekologicznej, szczególnie w zakresie standardów życia w mieście, społeczeństwa obywatelskiego, jakości powietrza, gospodarki odpadami, a nade wszystko promocji roweru jako środka transportu w Krakowie. Współpracowała między innymi z Fundacją Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, Forum Opakowań Szklanych, Instytutem Ekonomii Środowiska i CEE Bankwatch Network. Przedstawicielka organizacji ekologicznych w Komisji oceniającej wnioski z zakresu edukacji ekologicznej w WFOŚiGW w Krakowie. W latach 2008-2015 związana ze Związkiem Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć jako menedżerka i koordynatorka merytoryczna i finansowa regionalnych i ogólnopolskich kampanii. Autorka i współredaktorka materiałów dydaktycznych i informacyjnych. Współinicjatorka “Krakowskiego Dialogu Cyklicznego” oraz “Kontraktu 100 rozwiązań rowerowych dla Krakowa” w stowarzyszeniu Kraków Miastem Rowerów. Od początku zaangażowana w kampanię informacyjno-edukacyjną Polskiej Zielonej Sieci na rzecz “Czystego powietrza dla Krakowa”. Współpracowniczka inicjatywy Kraków Przeciw Igrzyskom i jej komitetu wyborczego w 2014 roku. Członkini kilku zespołów zadaniowych przy Prezydencie Miasta Krakowa (ds. ścieżek rowerowych i niechronionych uczestników ruchu drogowego i ds. polityki rowerowej). Inicjatorka Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska. Od powstania w 2014 roku Przewodnicząca Rady Fundacji Kupuj odpowiedzialnie. Fundatorka i członkini Zarządu Fundacji Otwarty Plan, w której odpowiada m.in. za kampanię “Kraków. Mobilność aktywna” oraz edukację o jakości powietrza i promocję ruchu pieszego.
Rowerzystka, aktywistka miejska, propagatorka idei smart city, jako miasta przyjaznego dla ludzi i przyrody.

Emilia Ślimko

Emilia Ślimko

Od 2008 roku zaangażowana w działania organizacji pozarządowych związanych z edukacją ekologiczną oraz współpracą rozwojową. Wieloletnia współpracowniczka Polskiej Zielonej Sieci, w której prowadzi kampanie WYŻYWIĆ ŚWIAT na rzecz suwerenności żywnościowej oraz KLIMAT DLA ROLNIKÓW o zrównoważonym rolnictwie. Zafascynowana ideą zrównoważonego rozwoju od czasów studenckich. Maksymę „myśl globalnie – działaj lokalnie” stosuje w praktyce – angażuje się w międzynarodowe kampanie, jednocześnie promując lokalne rozwiązania problemów globalnych. Prowadzi wykłady, warsztaty, spotkania z rolnikami i studentami. W wolnych chwilach żegluje, wędruje po górach i maluje. Ukończyła Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne na UJ.

Klara_01

Magdalena Klarenbach

Magdalena Klarenbach – Od lat współpracuje z organizacjami pozarządowym, w tym Polską Akcją Humanitarną, Polską Zieloną Siecią i Fundacją ZNAK. Absolwentka socjologii UJ, specjalizuje się w w zagadnieniu edukacji globalnej. Współautorka publikacji z zakresu edukacji globalnej, analiz oraz raportów m.in publikacji Edukacja Globalna w Małopolsce oraz Edukacja Globalna. Poradnik metodyczny dla nauczycieli/ek II, III, IV etapu edukacyjnego. Uważa, że miasto może być przestrzenią przyjazną dla mieszkańców, szczególnie pod względem ekologicznego i zdrowego stylu życia.

marcin wojcik

Marcin Wójcik

Absolwent animacji kultury UJ. Po lekturze m.in. “Cyfrowego życia” Nicholasa Negroponte, jego credo to – “wierzę w bloga”, co zaowocowało nagrodą Bloger Roku 2006 za prowadzenie krakoff.info. Poza aktywnością internetową ceni również dobrą kuchnię wegetariańską i zrównoważoną, czyli zieloną, architekturę. Uwielbia miasto, ale chciałby je zamienić w ogród pełen zieleni, w którym najwygodniej i najszybciej przemieszczać się można rowerem. Od sierpnia 2013 roku pełni funkcję tzw. oficera rowerowego w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, a od czerwca 2014 jest kierownikiem Działu ds. Mobilności Aktywnej.

Statut Fundacji Otwarty Plan

1. Nazwa, siedziba i majątek

1.1. Nazwa Fundacji brzmi: Fundacja Otwarty Plan.
1.2. Fundacja została ustanowiona przez Fundatorów aktem notarialnym sporządzonym przez Kancelarię Notarialną Tomasz Porębski, w Krakowie przy ul. Św. Tomasza 9/3, dnia 23.01.2014, Rep. A NR 294/2014.
1.3. Fundacja prowadzi działalność statutową na terenie całej Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami, a siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.
1.4. Fundacja może posiadać oddziały zamiejscowe.
1.5. Majątek Fundacji stanowią składniki wskazane w oświadczeniu fundatorów o ustanowieniu Fundacji, a także środki, ruchomości i nieruchomości nabyte przez Fundację w toku działania.

2. Cele, zasady, formy i zakres działalności

2.1. Podstawowym celem Fundacji jest wspieranie, promowanie oraz inicjowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz budowanie społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności:
(a) działanie na rzecz ochrony środowiska i ekologii,
(b) działanie na rzecz wpierania i promowania zrównoważonego rozwoju, w tym m. in. odpowiedzialnej konsumpcji, zielonej gospodarki, zrównoważonego rolnictwa i zrównoważonego transportu,
(c) prowadzenie i wspieranie różnych form edukacji ekologicznej i globalnej,
(d) działanie na rzecz upowszechnienia oraz ochrony praw i interesów konsumentów,
(e) działanie na rzecz zmian w przestrzeni publicznej,
(f) działanie na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego,
(g) działanie na rzecz wdrażania i promocji odnawialnych źródeł energii,
(h) działanie na rzecz współpracy międzynarodowej,
(i) działanie na rzecz tworzenia płaszczyzny do wymiany informacji i doświadczeń w ramach ruchu ekologicznego,
(j) działanie na rzecz promocji i wsparcia wolontariatu,
(k) działanie na rzecz ochrony zdrowia, w tym przez prowadzenie edukacji prozdrowotnej,
(l) działanie na rzecz pełnego produktywnego zatrudnienia i aktywizacji zawodowej,
(m) działanie na rzecz promocji i wsparcia ekonomii społecznej,
(n) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
(o) działanie na rzecz upowszechniania dostępu do kultury i sztuki,
(p) działanie na rzecz upowszechniania sportu i rekreacji,
(r) działanie na rzecz wyrównywania szans obszarów wiejskich.
2.2. Formami działalności Fundacji w ramach realizacji jej celów mogą być:
(a) szkolenia, kursy, warsztaty i spotkania dyskusyjne,
(b) konferencje, seminaria, debaty i sympozja,
(c) strony internetowe,
(d) szkoły i placówki oraz pozaszkolne formy edukacji,
(e) działalność wydawnicza, informacyjna, w tym opracowywanie materiałów edukacyjnych, również w wersji elektronicznej,
(f) produkcja filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
(g) działalność naukowo-badawcza,
(h) przeprowadzanie oraz sporządzanie audytów, analiz i raportów,
(i) organizowanie wystaw, przedstawień, pokazów, koncertów,
(j) ustanawianie i przyznawanie nagród, tytułów honorowych, certyfikatów, stypendiów,
(k) inicjowanie postępowań lub przystępowanie do postępowań toczących się przed organami sprawującymi wymiar sprawiedliwości, lub organami administracji publicznej w charakterze organizacji społecznej, w sposób i na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa,
(l) współpraca z organami państwowymi, organizacjami pozarządowymi, instytucjami, osobami prawnymi lub fizycznymi; współpraca ta może mieć charakter współdziałania lub wsparcia organizacyjnego, informacyjnego, finansowego, rzeczowego lub inny,
(m) rzecznictwo, organizowanie konsultacji społecznych, petycji, interwencji do instytucji publicznych.
2.3. Zakres statutowej nieodpłatnej działalności pożytku publicznego obejmuje działania z par. 2 ust. 2.2 lit. a-m, zaś zakres odpłatnej, statutowej działalności pożytku publicznego obejmuje działania z par. ust. 2.2 lit. a-m.
2.4. Fundacja kieruje się w swojej działalności otwartością na współpracę z innymi podmiotami, w tym organizacjami pozarządowymi i instytucjami publicznymi. Fundacja może przystępować jak i zakładać inne zrzeszenia lub organizacje, polskie lub zagraniczne.
2.5. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.
2.6. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw środowiska.

3. Majątek, dochody i gospodarka finansowa Fundacji

3.1. Majątek Fundacji stanowią:
a) fundusz założycielski w kwocie 1000 PLN (słownie: tysiąc złotych), na który składają się świadczenia pieniężne Fundatorów w częściach równych,
b) środki finansowe, nieruchomości i ruchomości i inne prawa majątkowe, nabyte przez Fundację w toku jej działania poprzez:
– dotacje, subwencje, granty,
– darowizny, spadki i zapisy,
– dochody z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych, przekazanych fundacji odpłatnie bądź nieodpłatnie, oraz odsetek od zgromadzonych środków finansowych,
– odpłatną działalność pożytku publicznego,
– zbiórki publiczne i loterie fantowe,
– nawiązki i świadczenia pieniężne zasądzonych na rzecz Fundacji przez sąd.
3.2. Zabronione w Fundacji jest:
a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej Fundatorów, członków/członkiń organów lub pracowników/pracowniczek oraz osób, z którymi Fundatorzy, członkowie/członkinie organów oraz pracownicy/pracowniczki pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani/związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywanie majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków/członkiń organów lub pracowników/pracowniczek oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywanie majątku na rzecz Fundatorów, członków/członkiń organów lub pracowników/pracowniczek oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
d) zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundatorzy lub uczestniczą członkowie/członkinie organów Fundacji lub pracownicy/pracowniczki oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

4. Organy

4.1. Organami Fundacji są:
a) Zarząd
4.2. Skład Zarządu stanowią członkowie Zarządu w liczbie od jeden do trzech.
4.3. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
4.4. W trakcie trwania kadencji mandat członka Zarządu wygasa na skutek:
a) pisemnego zrzeczenia się,
b) śmierci,
c) uchwały odwołującej członka Zarządu, podjętej jednomyślnie przez wszystkich pozostałych członków Zarządu.
4.5. Osoba sprawująca mandat członka Zarządu może być pracownikiem lub współpracownikiem Fundacji, jeśli zakres świadczonych odpłatnie usług lub pracy nie wkracza w oczywisty sposób w zakres funkcji członka Zarządu.
4.6. Pierwszy skład Zarządu powołują Fundatorzy w akcie założycielskim Fundacji. Kolejne składy powoływane są przez Zarząd w formie uchwały.
4.7. Zarząd realizuje cele statutowe Fundacji, kieruje jej działalnością, prowadzi jej sprawy i reprezentuje Fundację na zewnątrz. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) wyznaczanie głównych kierunków działania Fundacji,
b) uchwalanie i zatwierdzanie programów, planów i projektów działań,
c) uchwalanie planów finansowych Fundacji,
d) prowadzenie i kierowanie bieżącymi sprawami i działalnością Fundacji,
e) sprawowanie zarządu nad majątkiem i prowadzenie gospodarki finansowej Fundacji zgodnie ze Statutem i regulaminem finansowym Fundacji,
f) pozyskiwanie środków na działalność Fundacji,
g) sporządzanie okresowych sprawozdań z działalności Fundacji i ich zatwierdzanie,
h) uchwalanie regulaminów,
i) uchwalanie zmian w Statucie,
j) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
k) nawiązywanie stosunku prawnego z pracownikami Fundacji i ustalanie zasad i wysokości wynagrodzeń oraz zwrotu kosztów i innych gratyfikacji dla pracowników Fundacji,
l) podejmowanie decyzji o przystąpieniu lub wystąpieniu Fundacji do lub z zrzeszeń lub innych organizacji,
m) podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji i przeznaczeniu pozostałego majątku,
n) dopełnianie obowiązków Fundacji wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
o) realizowanie podjętych uchwał i postanowień Statutu Fundacji.
4.8. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
4.9. Posiedzenie Zarządu może zwołać każdy członek Zarządu. Musi powiadomić o tym pozostałych członków Zarządu ze stosownym wyprzedzeniem (nie później niż 7 dni przed terminem posiedzenia) umożliwiającym udział, przy użyciu co najmniej dwóch środków komunikacji indywidualnej.
4.10. Uchwały Zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów, oddanych w obecności nie mniej niż połowy członków Zarządu, o ile postanowienia Statutu nie stanowią inaczej. Każdy członek Zarządu ma jeden głos.
4.11. Członkowie Zarządu, na początku każdego posiedzenia, mogą wybrać spośród siebie przewodniczącego posiedzenia Zarządu. Przewodniczący posiedzenia przewodniczy mu i przeprowadza głosowania.
4.12. Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz oraz czynności w ramach prowadzenia spraw Fundacji może wykonywać każdy członek Zarządu samodzielnie z zastrzeżeniem ust. 4.13.
4.13. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Fundacji upoważniony jest każdy członek Zarządu jednoosobowo z zastrzeżeniem ust. 4.14.
4.14. W sprawach zaciągania zobowiązań majątkowych powyżej kwoty 1000 PLN (słownie: tysiąc złotych) oraz udzielania pełnomocnictw wymagane jest współdziałanie co najmniej dwóch członków Zarządu.

5. Zmiana Statutu

5.1. Zmiana w Statucie może dotyczyć każdego postanowienia Statutu, w tym również celów Fundacji.
5.2. Zmiany Statutu dokonuje Zarząd uchwałą, podejmowaną jednomyślnie przez ponad połowę składu Zarządu.

6. Postanowienia końcowe i przejściowe

6.1. Fundacja może ustanawiać i przyznawać odznaki, medale, tytuły honorowe, nagrody
i inne wyróżnienia osobom fizycznym, osobom prawnym, środowiskom, organizacjom, instytucjom i innym podmiotom zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.
6.2. Wyróżnienia, zasady oraz tryb ich przyznawania określa Zarząd.
6.3. O likwidacji Fundacji decyduje Zarząd, w uchwale podjętej jednomyślnie, przez cały skład Zarządu.
6.4. Likwidatorem Fundacji jest Zarząd.
6.5. Zarząd w drodze uchwały oznacza organizację lub organizacje, o celach zbieżnych lub podobnych do Fundacji, którym przekaże środki majątkowe pozostałe po przeprowadzeniu likwidacji Fundacji, po wcześniejszym zaspokojeniu wszystkich wierzytelności.
6.6. W wypadku osiągnięcia przez Fundację przychodu 1 000 000 PLN (słownie: milion złotych) powołana zostanie Rada Fundatorów poprzez odpowiednią zmianę Statutu.
6.7. Tekst jednolity Statutu sporządzono w Krakowie, dnia 23 stycznia 2014 r.