Rekomendacje powstały na bazie spotkań zorganizowanych w październiku 2014 roku przez Fundację Otwarty Plan w ramach projektu “Wzmacnianie obywatelskich kompetencji mieszkańców Krakowa w inicjowaniu proekologicznych rozwiązań w mieście”. Ich celem jest uporządkowanie pewnych obserwacji, które mogą pomóc w bardziej efektywnym kształtowaniu polityki miejskiej oraz w efekcie przynieść poprawę jakości życia mieszkańców miasta.

1. Biorąc pod uwagę opinie mieszkańców uczestniczących w spotkaniach, wskazane jest organizowanie przez instytucje publiczne i organizacje społeczne większej liczby wydarzeń (spotkań, konsultacji społecznych, sesji dot. opiniowania powstających planów i strategii itp.), dzięki którym mieszkańcy mieliby możliwość czynnego włączenia się w działania dot. przestrzeni publicznej.

2. Mieszkańcy posiadają ogólną wiedzę dot. bieżących potrzeb lokalnych, które wpisują się w obszar realizacji idei inteligentnego miasta. Nie mają jednakże możliwości realizacji swoich pomysłów. Jednym z rozwiązań przedstawionych na spotkaniach było informowanie o możliwości składania wniosków do budżetów partycypacyjnych, które ogłaszane będą w 2015 roku oraz pomoc ze strony organizacji eksperckich w przygotowaniu dobrych wniosków.

3. Mieszkańcy miasta widzą potrzebę łatwego dostępu do informacji oraz jasnego informowania ich przez instytucje publiczne o realizowanych i planowanych działaniach dot. przestrzeni publicznej oraz możliwości interwencji. Obecnie jest to utrudnione poprzez niekompletny/ mało przejrzysty BIP np. Urzędu Miasta. Wskazane jest ujednolicenie BIP jednostek samorządowych na terenie gminy Kraków oraz tworzenie skutecznych mechanizmów informowania mieszkańców o działaniach JST.

4. Na spotkaniach z mieszkańcami zjawił się tylko jeden z zaproszonych przez Fundację przedstawicieli władz lokalnych (Dębniki). Obecność radnego dzielnicy podniosła jakość spotkania, a szczególnie część, w której mieszkańcy weryfikowali możliwość realizacji pomysłów, jakie chcieliby zrealizować w dzielnicy. Uczestnictwo władz lokalnych jest kluczowym elementem tworzenia kompleksowych, dobrze przemyślanych rozwiązań, które mogłyby być wdrażane na terenie miasta. Należy przemyśleć, w jaki sposób inicjatywy mieszkańców i organizacje mogą nawiązywać bardziej efektywny kontakt oraz współpracę z przedstawicielami JST.

5. Udział mieszkańców w rozwiązywaniu problemów dot. przestrzeni publicznej oraz wypracowywaniu rozwiązań poprawiających jakość życia w mieście, jest niezbędny do realizacji założeń koncepcji inteligentnego miasta. Ważne jest długofalowe zwiększanie kompetencji obywatelskich mieszkańców, zachęcanie ich do zrzeszania się i angażowania się w już istniejące inicjatywy, wyrażania swoich opinii na ogólnodostępnych forach oraz monitorowania działalności JST.

6. Dużą rolę w działaniach edukacyjnych oraz aktywizujących mieszkańców do działania, odgrywają przykłady działań i przedsięwzięć, które zakończyły się sukcesem. Tzw. dobre praktyki pokazują wykonalność idei i pomysłów oraz praktyczny wymiar wspólnego działania.

Fundacja Otwarty Plan – Raport ze spotkania aktywizującego – Stare Miasto i Kazimierz (pdf)

Fundacja Otwarty Plan – Raport ze spotkania aktywizującego – Dębniki (pdf)

Fundacja Otwarty Plan – Raport ze spotkania – Podgórze (pdf)